Algemene voorwaarden IT Hulp Westland

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van IT Hulp Westland hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

1. IT Hulp Westland: hierna te noemen ITHW

2. Opdrachtgever: de klant die beroep doet op de diensten van ITHW

3. Voorwaarden: de algemene voorwaarden ITHW, deze zijn te raadplegen op https://www.ithulpwestland.nl/algemene-voorwaarden.

4. Opdracht: een overeenkomst tussen ITHW en de opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de voorwaarden

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onderdeel uit van, iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door ITHW zijn aanvaard.

1.4 Afwijking op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

1.5 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. ITHW en de Opdrachtgever zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

2. Uitvoering van de Opdracht

2.1 ITHW garandeert de Opdracht naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Terzake van de Opdracht heeft ITHW slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief eventuele verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de Opdracht.

2.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat allee gegevens en faciliteiten, waarvan ITHW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan ITHW worden gesteld.

2.3 ITHW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.4 Indien ITHW en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ITHW de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen terzake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

3.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart ITHW voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

3.7 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door werknemers van ITHW berust bij ITHW. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3.8 Onderaannemers; Indien ITHW beroep doet op een onderaannemer, wordt de opdracht via ITHW verkregen maar is de onderaannemer niet ondergeschikt aan ITHW en voert de onderaannemer de opdracht in eigen beheer en verantwoordelijkheid uit jegens Opdrachtgever.

3. Wijzigingen van de Opdracht

3.1 Indien ITHW en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. ITHW zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen die ITHW aan de Opdrachtgever meedeelt zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de Opdracht schriftelijk of per email naar info@ithulpwestland.nl te worden gemeld aan ITHW

5. Betaling en annulering

5.1 Indien ITHW incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke intresten, ook de incassokosten verschuldigd.

5.2 Bij annulering van de Opdracht door de Opdrachtgever minder dan 24 uur voor de aanvang van de Opdracht, is de Opdrachtgever de eerste 30 minuten van het geldende tarief verschuldigd.

5.3 Betalingen die niet tijdig gebeuren brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan jaarlijks 15%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 250 EUR) als schadebeding.

5.4 In geval van gerechtelijke reorganisatie, dan wel faillissement, heeft ITHW het recht om de uitvoering van de Opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten zonder recht op vergoeding van schade die hierdoor mocht ontstaan voor de Opdrachtgever.

6. Tarieven

6.1 Alle door ITHW vermelde tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren. Indien er een factuur wordt opgesteld voor een onderneming met BTW nummer of een vrij beroep zijn alle tarieven exclusief BTW.

6.2 ITHW heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor geldende tarieven, zie https://www.ithulpwestland.nl

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 ITHW is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van ITHW. Indien en voor zover op ITHW enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te alle tijden beperkt tot 2 maal het factuurbedrag van de Opdracht

7.2 Opdrachtgever vrijwaart ITHW voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht

7.3 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van ITHW. Wanneer ITHW aan Opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt ITHW niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur of verkoper van de door de Opdrachtgever aangekochte software of hardware. ITHW verstrekt geen enkele garantie of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogd gebruik van de Opdrachtgever.

8.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van ITHW door ITHW gemonitord worden.

8. Overmacht

8.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de nakoming van de opdracht die het gevolg is van overmacht.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Het Nederlands recht is van toepassing.